Từ khóa: tin kinh tế mới

Nợ công tăng chóng mặt

Nợ công tăng chóng mặt

Qua kiểm toán cho thấy chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nợ công từng bước được tăng cường, các chỉ tiêu nợ công năm 2014 so với