Từ khóa: luật cấp phép

Từ Franchise đến Licensing

Từ Franchise đến Licensing

Ta gọi Franchise là nhượng quyền thương mại (NQTM) và Licensing là cấp phép (CP). Hai cái này khác nhau như thế nào? Tôi xin trả lời bằng cách trình