Từ khóa: hai thành viên

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở